pirsumim4

"זכות השתיקה של נישום במס הכנסה"

"זכות השתיקה של נישום במס הכנסה"

Purchase cheap Cialis Soft 20 mg על הנחקר במס הכנסה מוטלת החובה לשתף פעולה בחקירתו ולמסור את כל הפרטים הדרושים לפקיד השומה. חובה זו מתנגשת עם זכותו של הנחקר להימנע מהפללה עצמית. במאמר סוקרים עו"ד יעקב יולוס ועו"ד רם יולוס את הדין בעניין זכות השתיקה בחקירה כפי שבא לידי ביטוי בסעיף 135 לפקודה. ישנה חשיבות מכרעת הבחנה שבין המטרה האזרחית אותה בא הסעיף לשרת ובין חלקה הפלילי של הפקודה, בייחוד לאור החשש המרחף מעל הליכים אזרחיים שיתכן וייפתח בעקבות המידע הליך פלילי מקביל. קרא עוד>>

generic Cialis Soft Buy
dor"זכות השתיקה של נישום במס הכנסה"