pirsumim7

"כשהמס יעלה הסולידריות תיעלם"

"כשהמס יעלה הסולידריות תיעלם"

Buy Cialis Soft online הקריאות הפופוליסטיות הנשמעות לאחרונה בתקשורת להעלאת שיעור מס הרכישה על דירות מגורים לצרכי השקעה מתעלמות מהמצב הקיים של היעדר היצע קרקעות לבניה ומהשפעת הבירוקרטיה בהליכי התכנון על מחירי הדיור ותולות את עלייתם ברכישת הדירות להשקעה. במאמר הדעה משווה עורך הדין יולוס בין אפיק ההשקעה בנדל"ן למגורים אשר נתפס כאפיק סולידי לבין אפיק השקעה בשוק ההון והתוצאה היא ייקור שוק הדיור אף יותר, בהתעלם מהביטחון הכלכלי שאפיק זה מעניק למשפחות רבות במעמד הביניים, בייחוד לאור שיעורי הריבית האפסיים בבנק. קרא עוד>>

Buy Cialis Soft cheap
dor"כשהמס יעלה הסולידריות תיעלם"