יולוס גזית ושות'

חיפוש

ביטול חד צדדי של הסכמי שומה שלא במסגרת המסלול הקיים בפקודת מס הכנסה

פסק הדין בעניין עמבר[1] אשר נדון לאחרונה בבית משפט השלום, דן בביטולם של הסכמי שומה אשר חותם עליהם הנישום אל מול פקיד השומה. 

במקרה זה, נחתם הסכם שומה בין הנישום לבין פקיד השומה על גבי הטופס הייעודי לכך. בטופס נכתבה תניה לפיה ״לפקיד שומה הזכות לבטל את ההסכם בתוך 90 יום מיום חתימת הנישום או בא כוחו״. על חלק זה של ההסכם, לא חתם פקיד השומה או סגנו באופן ישיר, וכעבור מספר חודשים לאחר ששילם הנישום חלק מהמס עליו הוסכם במסגרת ההסכם, הודיע פקיד השומה על ביטול ההסכם מכוח ההוראה האמורה לעיל, תחת הנימוק כי ״השומה כפי שנקבעה בהסכם אינה תואמת את המציאות״.

לטענת פקיד השומה, המפקח שחתם על ההסכם לא תאם זאת עם היחידה החוקרת, פקיד השומה עצמו או סגנו, ועל כן נחתם ניגוד להנחיה פנימית (הוראת ביצוע 9/11 "יחסי הגומלין בין הטיפול הפלילי לטיפול האזרחי בתיקי מס הכנסה"), הקובעת בכל מקרה בו נקבעת לנישום שומה נמוכה ממצאי חקירות מס הכנסה (כבמקרה דנן), יש לעשות זאת בתיאום עם היחידה החוקרת, היחידה התובעת והרפרנט המשפטי. פעולות אשר לא ביצע המפקח החותם.

הנישום, הגיש לבית המשפט בקשה לסעד הצהרתי לקבוע כי ההסכם עומד בתוקפו, על בסיס הטענה כי הסכם השומה שנחתם בין הצדדים הינו חוזה לכל דבר ועניין עליו חלים דיני החוזים. מנקודת מבט משפטית שכזו, בידיו של הנישום טיעון משפטי חזק ולגיטימי. ראשית, חזרתו של פקיד השומה מההסכם נעשתה בחלוף 60 ימים ממועד החתימה על ההסכם ולא מתוך טעות או שגגה של האחרון.

כמו כן, הנישום יכול להצביע על הסתמכות ברורה על החוזה ושינוי מצבו לרעה- שהרי שהחל בתשלום סכום המס שבהסכם על ידי הלוואה שלווה מבני משפחה. בהסתמכו על הפרספקטיבה החוזית, הוסיף וטען הנישום כי פקיד השומה נהג בחוסר תום לב ובדרך שאינה מקובלת בניגוד להוראות 39 לחוק החוזיםֿ. טיעוניו האחרים היו שהנישום פגע פגיעה גסה ושאינה כדין בעיקרון סופיות השומה והדיון.

בית המשפט פסק כי החלטתו של פקיד השומה תקפה ומשכך ההסכם מבוטל. ואמנם, את החלטתו, ביסס בית המשפט התניה הנזכרת לעיל ולא מכח סעיף 147 לפקודת מס הכנסה הדורש קיומם של תנאים מחמירים יותר למקרים מסוג זה ואחרים. לקביעה זו השלכות רבות על נישומים והסכמי שומה אשר נחתמים דרך קבע.

השימוש של פקיד השומה בתניה חוזית שנכללה בהסכם השומה חלף השימוש בסמכות שנקבעה בסעיף 147 לפקודה, הקנה לו יכולת להפעיל זכויות רחבות יותר של ביטול ההסכמה עם הנישום ובאופן מהיר יותר, אשר אינן מתאפשרות במסגרת סעיף 147 לפקודה. יצוין כי סעיף 147 לפקודה מעניק לפקיד השומה סמכויות רחבות לעיון ותיקון החלטות שהתקבלו על ידו, אולם בד בבד מגדיר גם כי לא ינתן צו המגדיל את השומה לפי סעיף זה, אלא לאחר שניתנה לנישום הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו.

בעניין עמבר, בעצם השימוש בתניה החוזית שנכללה בהסכם, פקיד השומה ביצע בדיוק את הפעולה אותה ביקש המחוקק להגבילו מלבצע ללא ביקורת והגדיל את המס בו חב לכאורה הנישום.

בעשותו כן בית המשפט יצר מצב בו שומה סופית רגילה שמוציא פקיד השומה הינה "חזקה" ו"יציבה" יותר משומה שנערכת בהסכם. מדובר במצב בעייתי במספר מישורים.

האחד, במסגרת ההסכם הנישום מתבקש להתחיל לפעול על פי ההסכם מיום חתימתו, מלי להמתין 90 יום, וכך הנישום משנה את מצבו לרעה כאשר פקיד השומה (שהינו בהגדרה הצד החזק במערכת ההסכמית הזו) מותיר בידו אפשרות לחזור בו, מכל סיבה שהיא, ואף מבלי להידרש לנימוקים מיוחדים. בשל אי הסימטריה הזו, מצופה היה שבית המפשט יקבע כי פקיד השומה יכול לעשות כן לכל הפחות רק משהתמלאו התנאים בהם רשאי לשנות שומה שהוציא במעמד צד אחד.

השני, הואיל ועסקינן בשומה בהסכם, מדובר בשומה אשר התנהלו לגביה דיונים ובהכרח הנתונים שעמדו בבסיסה נבחנו על ידי פקיד השומה ועל כן מצופה היה כי התנאים לחזרת פקיד השומה לגביה יהיו לכל הפחות כאלו שנדרשים לחזרה משומה רגילה אשר לא בהכרח נערך לגביה דיון והנתונים לא בהכרח נבחנו על ידו.

השלישי, פסק הדין הלכה למעשה הפקיע מן הנישום את זכות הטיעון להשמיע את טיעוניו לגבי חזרה מהשומה, וזאת מבלי שפקיד השומה יידרש לנמק את החלטתו כנדרש. לאופי הפעולות הללו יש השלכות כבדות, משום שיש בהן כדי להכתים את חזקת תקינות המנהל, עת החלטה זו ניתנה ללא נימוק וללא זכות טיעון, כאמור, המונעות מן הנישום להגיש השגה וערעור לבית המשפט המחוזי כדרך המלך.

פסיקה זו של בית המשפט, על אף שאינה יוצרת תקדים מחייב, מעלה שאלות רבות בכל הקשור למנגנוני ההגנה שעל הנישום לנקוט בהם אל מול פקיד השומה במעמד חתימה על הסכמי שומה ובכל הקשור ליכולתו של הנישום לערער על שומה שתוצא לו בעקבות ביטולו של ההסכם.

[1]  ה"פ (חי') 21512-07-16 אסף עמבר נ' משרד האוצר – אגף מס הכנסה ומס רכוש – פקיד שומה חיפה  (פורסם בנבו, 7.4.2018).

 

לשאלות נוספות בעניין זה ניתן לפנות אלינו באמצעות המייל או בטלפון