יולוס גזית ושות'

חיפוש

הישג ענק למשרדנו בבית המשפט – גוף בפירוק אינו נדרש להחזיק באישור מוסד ציבורי במועד מכירת נכסי המקרקעין שלו על מנת לזכות בפטור מלא ממס שבח

בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי עמותה בפירוק זכאית לפטור מלא ממס שבח, אף שבמועד מכירת הנכס לא החזיקה באישור "מוסד ציבורי".
עניינו של פסק הדין הינו בעמותה אשר מצויה בפירוק החל משנת 2012 ובטרם החלו הליכי הפירוק, עסקה, בין היתר, בפעילות חינוכית ובהתאם החזיקה אישור "מוסד ציבורי" בהתאם לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 אשר עמד לתוקפו עד ליום 31.12.2013. בתקופת הפירוק המשיך מבנה מקרקעין של העמותה לשמש כבית הספר, אשר תחילה הופעל על ידי המנהל המיוחד של העמותה ובהמשך על ידי עמותות אחרות. בשנת 2018 אישר בית המשפט של הפירוק את מכירת זכויותיה של העמותה במבנה בית הספר.


במסגרת הדיווח אותו הגישה העמותה על מכירת מבנה בית הספר דרשה העמותה לקבל פטור ממס שבח בהתאם לסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"א-1961. מנהל מיסוי מקרקעין סירב לבקשה בטענה כי אין לראות בעמותה משום "מוסד ציבורי" במועד המכירה. מנהל מיסוי מקרקעין ביסס טענתו על העובדה כי ביום המכירה העוררת לא החזיקה באישור לפי סעיף 46 לפקודה, לא פעלה למען המטרה הציבורית ולא הגישה דוחות כספיים. עוד טען מנהל מיסוי מקרקעין כי לאחר תחילת הפירוק הפעילות הציבורית למטרות חינוך בוצעה למעשה באמצעות עמותות אחרות ופעילות באופן זה לא נחשבת כפעילות של העוררת למען המטרה הציבורית וממועד זה ואילך כל פעילותה של העמותה היתה מכוונת לחיסול הפעילות, מכירת המקרקעין ופרעון חובות לנושים, פעולות אשר אינן למען המטרה הציבורית של העמותה.
העוררת (העמותה) טענה כי העובדה שהיא לא מחזיקה במועד המכירה באישור לפי סעיף 46 לפקודה, הדורש הגשת דוחות כספיים עד למועד המכירה, אינו גורע מזכותה לפטור ממס שבח בהתאם לסעיף 61(ד) לחוק. כמו כן, העוררת טענה כי מהותית היא פעלה למען הגשמת המטרה הציבורית עד ליום המכירה והעובדה כי המפרק נעזר בעמותות אחרות לשם הפעלת המוסד הציבורי אינה מלמדת כי פעילותה הופסקה בשנת 2013. זאת ועוד, העוררת טענה כי צו הפירוק אינו משנה את אופי פעילות העמותה ועל כן, אין בו כדי לשלול את קבלת הפטור הקבוע בסעיף 61 לחוק.
בית המשפט המחוזי בירושלים, מפי כבוד השופט אביגדור דורות, קיבל את הערר במלואו.
במסגרת פסק הדין, השופט דורות בוחן את הגדרת "מוסד ציבורי" הקבועה בסעיף 61(ד) לחוק וקובע כי "מוסד ציבורי" אשר פועל למטרות המנויות בסעיף (דת, תרבות, חינוך, מדע, בריאות, סעד או ספורט) אינו נדרש לאישור ועדת כספים של הכנסת על מנת להיות מוכר כמוסד ציבורי. רק מוסד הפועל למטרה ציבורית אחרת, אשר אינה מנויה בסעיף נדרש לאישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת. יודגש, כי הטענה לפיה העמותה לא קיבלה את אישור ועדת הכספים עלתה על ידי מנהל מיסוי מקרקעין רק במסגרת הליך הערעור עצמו וכאמור נדחתה באופן מהותי על ידי בית המשפט.
כמו כן, בית המשפט קובע כי מוסד ציבורי לא חייב להחזיק באישור לפי סעיף 46(א) לפקודת מס הכנסה על מנת לזכות בפטור ממס לפי סעיף 61 לחוק. בהקשר זה, ממשיך בית המשפט וקובע כי הדרישה בדבר הגשת דין וחשבון שנתי לצורך קבלת הפטור אינה מופיעה בסעיף 61 לחוק ועל כן, העובדה כי העוררת לא הגישה דוחות כספיים שנתיים למס הכנסה אינה מכשילה את ההכרה בעוררת כזכאית לפטור ממס שבח.
במסגרת פסק הדין בחן בית המשפט את טענת מנהל מיסוי מקרקעין לפיה הפעילות הציבורית של העוררת הופסקה בשנת 2013 נוכח העובדה כי המפרק נעזר בעמותת אחרות לצורך הפעלת בית הספר ולא הפעיל אותו בעצמו וקובע כי מכלל הראיות עולה שהפעלת המוסד החינוכי בעזרת עמותות אחרות לא ניתקה את העוררת מהפעילות הציבורית, שכן "האורגן" של העוררת בהליך הפירוק, המנהל המיוחד, פיקח על הפעילות, היה מעורב בתנאי העסקת המורים ובמדיניות המוסד החינוכי.
בהקשר זה יצוין כי בית המשפט דוחה את ההיקש של המשיב לפסק דין ועידת המדעים (ע"מ 52882-02-17) הואיל והעמותה במקרה בעניינינו לא ביצעה פעילות מסחרית של השכרת בית הספר אלא נעזרה בעמותות אחרות רק משום הליך חדלות הפרעון אליו נקלעה.
בית המשפט ממשיך וקובע כי תאגיד בפירוק שומר על זהותו עובר לפירוק ולא משנה את סיווגו לעניין חבות המס במסגרת הליך הפירוק. על כן, העובדה כי העמותה היתה בהליך של פירוק אינה משנה את מטרתה הציבורית ועל כן גם מטעם זה נקבע כי העוררת לא הפסיקה את פעילותה הציבורית עת נקלעה להליכי פירוק.
לבסוף, מוסיף בית המשפט וקובע כי מסעיף 61 לחוק ניתן ללמוד כי אין הכרח שהמקרקעין ישמשו למטרה ציבורית במועד מכירת הנכס, שהרי סעיף 61(ב) לחוק מתייחס למצב שבו המקרקעין שימשו במישרין את המוסד במשך תקופה של 80% לפחות מהתקופה שהזכות במקרקעין היתה בידיו. קרי, המחוקק לא דרש שימוש במשך תקופה של 100% כתנאי לפטור ממס.
הנה כי כן, פסק הדין קובע קביעות משפטיות בעלות חשיבות בלתי מבוטלת לעניין הזכאות לפטור ממס שבח בהתאם לסעיף 61 לחוק וכן קביעות חשובות לתאגידים בפירוק בכלל:
1. מוסד ציבורי לא חייב להחזיק באישור לפי סעיף 46(א) לפקודת מס הכנסה על מנת לזכות בפטור ממס לפי סעיף 61 לחוק.
2. ניתן להכיר בפטור לפי סעיף 61 לחוק גם אם הגוף הציבורי לא הגיש דוחות כספיים שנתיים למס הכנסה.
3. ככל ומדובר במוסד הפועל למטרה המנויה בהגדרת "מוסד ציבורי", קרי חינוך דת וכיו"ב לא נדרש אישור ועדת הכספים של הכנסת לשם הכרה בו כ"מוסד ציבור".
4. תאגיד לא משנה את אופיו לצרכי מס בפירוק.
5. הגוף המוכר לא חייב להיות במועד המכירה "מוסד ציבורי" כהגדרתו בסעיף 61 לחוק.

לפסק הדין המלא לחץ כאן וע 14419-08-20.

למידע נוסף בנושא זה אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר באמצעות המייל או בטלפון.