יולוס גזית ושות'

חיפוש

"הקמת קרן תחזוקה בפרויקט התחדשות עירונית – החלטת מיסוי חדשה"

לאחרונה פנה משרדנו בשם חברה יזמית בתחום ההתחדשות העירונית למחלקה המקצועית ברשות המסים על מנת להסדיר את חבויות המס הפוטנציאליות העולות מדרישת רשויות מקומיות להפקדת כספים לקרן הונית ייעודית אשר תוקם לטובת בעלי הדירות המקוריים במתחם לכיסוי עלויות תחזוקת הבניינים החדשים, אשר יחד עם הארנונה הגבוהה שתגבה הרשות לאחר האכלוס, תכביד עליהם עד מאוד והם ייאלצו למכור דירותיהם. הרשות המקומית התנתה את המשך ההליך התכנוני בהקמת הקרן והפקדת סכום משמעותי לטובת המטרה כאמור.
במקרה זה החשיפה למס הייתה כי הקרן עלולה ליצור אירוע מס לבעלי הדירות המקוריים אשר אינו חוסה תחת מטריית הפטורים שנקבעו לנושא ההתחדשות העירונית בחוק מיסוי מקרקעין ויכול להוביל לחיוב במס של עד 48%. רשות המסים קיבלה את עמדתנו לפיה הפקדת הכספים בקרן תחזוקה תיחשב כתמורה נוספת של היזם לבעלי הדירות בגין זכויות הבניה ויחד עם זאת שלא תחושב כתמורה לעניין תקרת הפטור שבסעיף 49כב לחוק מיסוי מקרקעין.
בחודש מרץ 2018 פרסמה רשות המסים החלטת המיסוי בנושא (במקביל למתן ההחלטה בבקשה שהוגשה על ידי משרדנו). ההחלטה שפורסמה יוצרת הסדר מס שונה מההסדר אשר הושג על ידי משרדנו – ראשית, הסדר המס המיטיב הכלול בהחלטה המפורסמת כפוף להוראות חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, אשר קובעות כי תשלום תוספת התחזוקה באמצעות הקרן ההונית תהא מוגבלת ל-5 שנים בלבד. שנית, קרן התחזוקה תהא מיועדת לדיירים הזכאים לקצבת הבטחת הכנסה בהתאם להוראות כאמור.
בהתאם, ההחלטה שהתקבלה בפניית משרדנו מעניקה הטבת מס רחבה יותר לבעלי הדירות בפרויקט מאחר והיא אינה מגבילה את זמן ניהול קרן התחזוקה והיא אינה מוגבלת בזכאות של בעלי הדירות הממשיכים לקצבאות שונות על מנת ליהנות מכספי קרן התחזוקה.

להחלטת המיסוי שפורסמה על ידי רשות המסים>>