יולוס גזית ושות'

חיפוש

"תחולתו של סעיף 3(ב) לפקודת מס הכנסה בפירוק חברה"

הרשימה דנה בשאלה האם פירעון חובות חלקי (תספורת) במסגרת הליכי פירוק חברה עשוי להיחשב כ"מחילת חוב" כמשמעות המונח בסעיף 3(ב) לפקודת מס הכנסה. לסעיף זה תכלית כפולה: מחד, תיקון העיוות החשבונאי הנגרם בספרים לאחר שנדרש הסכום נשוא התספורת כהוצאה, ומנגד תכלית אנטי-תכנונית. על מנת להכנס בגדרו של הסעיף צריך שיתמלאו מספר תנאים מצטברים. בשלב פירוקה של חברה חדלת פירעון, גובה החזר החובות נקבע עפ"י סדרי הקדימה והדין ולפיכך אינו רצוני וקיים דימיון בסיסי בין בעלי המניות לבין נושיה. על כן, אין לראות באובדן החוב של הנושים כ"מחילת חוב".
קרא עוד>>