“העלמת נכסים בחסות רשות המסים”

“העלמת נכסים בחסות רשות המסים”

מתן הפטר לחייבים תמי-לב אשר מוצו עימם כל הליכי הגבייה האפשריים יכול להיות הליך מבורך שייטיב עם המשק, אך חשוב לבצע מהלך זה באופן שימנע ניצול ציני של החוק החדש על ידי החייבים. אם המדינה לא תדאג למזער את הפגיעה בנושים שלא יקבלו את מלוא חובם ככל שניתן, הם הנושים יהיו החייבים של המחר. כמו כן, הצעת החוק למתן הפטר במסגרת הליכי הוצאה לפועל לחייב מוגבל באמצעים עשויה להביא להעדפת נושים פסולה – החייב ינצל את חוסר העברת המידע וטרם הכרזתו כחייב מוגבל באמצעים יעביר את כל נכסיו על שם אחרים במנגנון נאמנות, ימתין בסבלנות עד יעבור הזעם וקבלת ההפטר ואז ישיב את אותם הנכסים לידיו.
קרא עוד>>

dor“העלמת נכסים בחסות רשות המסים”
simbol3

“חוק שמיטת חובות למוגבלים באמצעים יאפשר העלמת נכסים”

“חוק שמיטת חובות למוגבלים באמצעים יאפשר העלמת נכסים”

בהצעת החוק לתיקון חוק ההוצאה לפועל אשר תפטור חייבים מוגבלים באמצעים מחובותיהם קיימת פרצה אשר תאפשר הברחת נכסים- כשיסתיימו ההליכים נגד אותם החייבים, הם יוכלו להנות מנכסיהם אשר הוחזקו בנאמנות ורק לרשות המסים היה על כך מידע. בכתבה, הצביע עורך הדין יולוס על הלאקונה שבהצעת החוק ועל כך שרשות המסים קיבלה לידיה כוח מעין שיפוטי כשהיא יכולה להחליט האם להתנגד להסדר עם החייב או לאו ויש לה מונופול על המידע.
קרא עוד>>

dor“חוק שמיטת חובות למוגבלים באמצעים יאפשר העלמת נכסים”

“להגן על נפגעי המשבר במגה”

“להגן על נפגעי המשבר במגה”

המדינה, ובכללה רשות המסים, כגורם יציב וחזק, נהנית מעדיפות המוקנית לה בדין ובכך מעדיפה עצמה על פני בעלי החוב שאינו מובטח הנדרשים לויתורים משמעותיים של חובם. מגה הינה דוגמה חיה לצורך לשוב ולבחון את סדרי הקדימה המוקנים לרשויות המס מתוך רצון להגן על בעלי החוב החלשים.
קרא עוד>>

dor“להגן על נפגעי המשבר במגה”
pirsumim7

“כשהמס יעלה הסולידריות תיעלם”

“כשהמס יעלה הסולידריות תיעלם”

הקריאות הפופוליסטיות הנשמעות לאחרונה בתקשורת להעלאת שיעור מס הרכישה על דירות מגורים לצרכי השקעה מתעלמות מהמצב הקיים של היעדר היצע קרקעות לבניה ומהשפעת הבירוקרטיה בהליכי התכנון על מחירי הדיור ותולות את עלייתם ברכישת הדירות להשקעה. במאמר הדעה משווה עורך הדין יולוס בין אפיק ההשקעה בנדל”ן למגורים אשר נתפס כאפיק סולידי לבין אפיק השקעה בשוק ההון והתוצאה היא ייקור שוק הדיור אף יותר, בהתעלם מהביטחון הכלכלי שאפיק זה מעניק למשפחות רבות במעמד הביניים, בייחוד לאור שיעורי הריבית האפסיים בבנק.
קרא עוד>>

dor“כשהמס יעלה הסולידריות תיעלם”

“העצמת כוחה של הרשות והקטנת הנישום”

“העצמת כוחה של הרשות והקטנת הנישום”

הרשימה עוסקת בפרק המסים של חוק ההסדרים 2015-2016, אשר אמנם לא כלל העלאת מס מיוחדת אך הוא הרחיב משמעותית את חובת הדיווח והשקיפות של הנישומים והגופים המנהלים את כספיהם, תוך הרחבת סמכויות רשות המסים והגברת עוצמתה על חשבון הנישום. כללי הדיווח החדשים מעניקים לרשות המסים כוח רב וריכוז מידע בנוגע לנישום לעומת נושים אחרים שלו כגון בנקים והציבור. כמו כן, התיקון המאפשר לרשויות המס להוציא שומה חלקית בשלב ראשון פוגע בוודאות המס ובאינטרס ההסתמכות של הנישום במידה לא ראויה.
קרא עוד>>

dor“העצמת כוחה של הרשות והקטנת הנישום”
simbol6

“רכישת דירה על שם הילדים – השלכות המס”

“רכישת דירה על שם הילדים – השלכות המס”

במטרה לצנן את שוק הדיור, משרד האוצר ורשות המסים ממשיכים לתפוס כותרות עם ידיעות חדשות על שינוי וביטול הפטורים ברכישת דירת מגורים. זאת, למגינת ליבו של משרד השיכון והבינוי. משקיעים רבים נוהגים לרשום דירות להשקעה על שם ילדיהם הבגירים (מעל גיל 18) שכן אז נחשבים הם לתא משפחתי נפרד מזה של הוריהם וזכאים לפטור בגין דירה יחידה. רשות המסים עורכת בנושא בדיקות מדגמיות של ההצהרות, כאשר הצהרה כוזבת היא עבירה פלילית הגוררת בהרשעה קנסות כבדים. במאמר, מסבירים עורכי הדין יולוס וגזית כיצד להתמודד עם העמדה הנוקשה של רשות המסים.
קרא עוד>>

dor“רכישת דירה על שם הילדים – השלכות המס”

“תחולתו של סעיף 3(ב) לפקודת מס הכנסה בפירוק חברה”

“תחולתו של סעיף 3(ב) לפקודת מס הכנסה בפירוק חברה”

הרשימה דנה בשאלה האם פירעון חובות חלקי (תספורת) במסגרת הליכי פירוק חברה עשוי להיחשב כ”מחילת חוב” כמשמעות המונח בסעיף 3(ב) לפקודת מס הכנסה. לסעיף זה תכלית כפולה: מחד, תיקון העיוות החשבונאי הנגרם בספרים לאחר שנדרש הסכום נשוא התספורת כהוצאה, ומנגד תכלית אנטי-תכנונית. על מנת להכנס בגדרו של הסעיף צריך שיתמלאו מספר תנאים מצטברים. בשלב פירוקה של חברה חדלת פירעון, גובה החזר החובות נקבע עפ”י סדרי הקדימה והדין ולפיכך אינו רצוני וקיים דימיון בסיסי בין בעלי המניות לבין נושיה. על כן, אין לראות באובדן החוב של הנושים כ”מחילת חוב”.
קרא עוד>>

dor“תחולתו של סעיף 3(ב) לפקודת מס הכנסה בפירוק חברה”
pirsumim4

“זכות השתיקה של נישום במס הכנסה”

“זכות השתיקה של נישום במס הכנסה”

על הנחקר במס הכנסה מוטלת החובה לשתף פעולה בחקירתו ולמסור את כל הפרטים הדרושים לפקיד השומה. חובה זו מתנגשת עם זכותו של הנחקר להימנע מהפללה עצמית. במאמר סוקרים עו”ד יעקב יולוס ועו”ד רם יולוס את הדין בעניין זכות השתיקה בחקירה כפי שבא לידי ביטוי בסעיף 135 לפקודה. ישנה חשיבות מכרעת הבחנה שבין המטרה האזרחית אותה בא הסעיף לשרת ובין חלקה הפלילי של הפקודה, בייחוד לאור החשש המרחף מעל הליכים אזרחיים שיתכן וייפתח בעקבות המידע הליך פלילי מקביל.
קרא עוד>>

dor“זכות השתיקה של נישום במס הכנסה”

“ועוד בדבר זכות השתיקה”

“ועוד בדבר זכות השתיקה”

מאמר המשך שנכתב בעקבות הוראת הביצוע שפרסמה נציבות מס הכנסה בנושא יחסי הגומלין בין הטיפול הפלילי לטיפול האזרחי. אף על פי שייעוד ההוראה איננו להסדיר את נושא זכות השתיקה במס הכנסה, ניתן לקרוא מתוכה ביטויים השופים אור נוסף על הסוגיה. הוראת הביצוע אמנם מבטאת קו נוקשה שאינו שם לו לדגש שמירה על זכות השתיקה של נישומים, אך יחד עם זאת, ניתן למצוא בהוראת הביצוע ביטויים המלמדים על ריכוך עמדת הנציבות והם המפורטים במאמר.
קרא עוד>>

dor“ועוד בדבר זכות השתיקה”
simbol1

“המועד להגשת נימוקי שומה – המלצה או החמצה”

“המועד להגשת נימוקי שומה – המלצה או החמצה”

במאמר נבחן היבט אחד של הליכי השומה בואכה הליכי הערעור-החובה המוטלת על רשויות מס הכנסה להגיש את נימוקי השומה במועד. הלכת נחושתן מאפשרת למס הכנסה להגיש את נימוקי השומה בהליך הערעור-מועד מאוחר יותר מזה הקבוע בתקנות. מטרת המאמר להציג ולבסס את הטענה כי הסתמכות רשויות המס על ההלכה הנ”ל מוגבלת רק למקרים בהם הגשת נימוקי השומה נמנעה עקב נסיבות אובייקטיביות או תוך מתן צידוקים סבירים.
קרא עוד>>

dor“המועד להגשת נימוקי שומה – המלצה או החמצה”