“מיסוי פעולה באיגוד מקרקעין – המצוי והרצוי”

“מיסוי פעולה באיגוד מקרקעין – המצוי והרצוי”

ההסדר אשר היה מצוי בעת כתיבת המאמר בנוגע לאיגודי מקרקעין, בטרם שונה החוק, יצר עיוותים אשר פגעו בנציבות מס הכנסה ובנישומים לסירוגין. המאמר סוקר את עיוותי כפל המס שנוצרו במסגרת סעיף 14 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ”ג-1963 (להלן: “החוק”), את זכויות הנישום בסיטואציה זו שבה או שיחוייב בכפל מס או שתיווצר הימנעות ממס ואת הפתרונות האפשריים לבעיות אלו, ביניהם: שימוש בסעיף 55 לחוק למניעת כפל המס,ף מיסוי השווי הכלכלי של הזכות המועברת, שימוש בסעיפים 12-13 לחוק ועוד.
קרא עוד>>

dor“מיסוי פעולה באיגוד מקרקעין – המצוי והרצוי”
simbol2

“הוצאות הנפקה – השלכות מס”

“הוצאות הנפקה – השלכות מס”

על אף שההבחנה בין הוצאה הונית להוצאה פירותית, בדומה להבחנה בין כנסה הונית ופירותית, הינה ממושכלות היסוד של דיני המס, הרי שקו הגבול בין השתיים אינו ברור די הצורך. המאמר עוסק באתגרים הטמונים בניכויין של הוצאות הנפקת מניותיה של חברה, שהינן הוצאות הקשורות למבנה ההוני של העסק ולכן אינן מותרות בניכוי מן ההכנסה הפירותית של הנישום. יתרה מכך, לא ניתן לנכות הוצאות אלה בטווח הארוך דרך ניכוי פחת או ניכוי הוצאות במכירת נכס משום שלא ניתן לזהותן עם נכס כלשהו בר פחת. במאמר מתוארות סוגיות העוסקות בניכוי הוצאות הנפקת מניות ואופציות בחברה תעשייתית, בשינויי מבנה בחברות תעשייתיות, הנפקת אגרות חוב מסוגים שונים ומה דינן של הנפקות שלא יצאו אל הפועל.
קרא עוד>>

dor“הוצאות הנפקה – השלכות מס”

“הערות לדו”ח ועדת בן בסט”

“הערות לדו”ח ועדת בן בסט”

נקודת המוצא של חברי הוועדה היתה, שעליהם ליצור רפורמה מאוזנת מבחינת תקציב המדינה. לדעתנו, רפורמה אמיתית לא יכולה להיעשות ללא השתתפות האוצר. הקטנה אמיתית של נטל המס איננה יכולה להיווצר יש מאין. הגבלת תפקיד הממשלה ברפורמה למתווך בלבד לא תקטין את נטל המס, אלא תעלה אותו, שכן אין ספק, כי המנגנון המינהלי יגדל וימומן מכספי משלם המסים. רפורמה אמיתית במס היתה נלחמת בהון השחור ע”מ להגדיל את בסיס המס ולא רק מטילה שורת גזירות המכבידות את נטל המס על הציבור הרחב. במסגרת המאמר הוסברה הדינמיקה המאפיינת את חוקי המס, הוצגו נקודות בעייתיות בהחלטות הוועדה והוצעו פתרונות אפשריים.
קרא עוד>>

dor“הערות לדו”ח ועדת בן בסט”