יולוס גזית ושות'

חיפוש

מאמרים בנושא מס שבח

תמ"א 38: חיוב של יזם תמ"א כאיגוד מקרקעין במיסי מקרקעין

סעיף 49לב1 לחוק מיסוי מקרקעין, קובע כי בעסקת תמ"א 38 אשר כוללת תנאי מתלה, ייקבע יום המכירה של הזכויות (מבעלי הדירות ליזם) לעניין חישוב השבח והמס, לפי היום בו התקיים התנאי המתלה שבחוזה, או לפי היום בו החל יזם התמ"א לספק את שירותי הבנייה מטעמו לבעלי הדירות- המוקדם מביניהם.

הוראה זו מעלה שאלות הקשורות לחבות מס השבח במקרים בהם מעוניין יזם תמ"א למכור את זכויותיו לצד שלישי, כולן או חלקן, בפרויקט תמ"א טרם קיום התנאים המתלים. האם מכירת זכויות כאמור מהווה במכירה של זכויות במקרקעין כמשמען בחוק מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה)?